bildiri DETAY

Sözel ve Poster bildirilere birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödül belgeleri kongre kapanışında verilecektir.

Bildiri özetlerinin kongrede yer alması ve Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi’nde basılması için bildiriyi sunacak kişinin en geç 29 Mart 2019 tarihinde saat 23:59'a kadar kayıt yaptırması gerekmektedir.

Bildiriler ile ilgili tüm detaylar bilimsel programın yayınlanması ile netlik kazanacaktır

SÖZLÜ SUNUM yapacak olan katılımcılarımız sunumlarını MS PowerPoint programında hazırlayacak ve kongre sırasında toplantı salonundaki görevlilere teslim edeceklerdir (en son sürüm ile çalışan katılımcılarımız lütfen alt sürüm yedeklerinizi yanınızda bulundurun).  Kendileri için ayrılan toplam süre (bilimsel prg netlik kazandığında belli olacaktır) olmakla birlikte bu süreye takdim ve tartışmanın da dahil olduğu dikkate alınarak en fazla 5 dakikalık bir konuşma süresine göre hazırlanmalarını rica ediyoruz. 5 dakikalık bir sunum için tavsiye olunan slayt sayısı en fazla 10 slayttır. Slayt içeriği konuşmacının çalışmasına bağlı olarak değişmekle birlikte ideal bir sunum, konuşma metninin temel maddelerini içerecek şekilde, dinleyicilerin okuyabilecekleri yazı büyüklüğünde ve gerekli görsellerle ve desteklenerek hazırlanabilir. Slayt başlıklarına efekt uygulanması, genel sunumda aşırı efekt ve gereksiz görsel kullanımı dinleyici yoracak ve konuşma süresini uzatacaktır.

POSTER SUNUM yapacak olan katılımcılarımız posterlerini eni 70 cm, yüksekliği 90 cm olacak şekilde bastırmaları rica olunur. Posterlerin 1 m mesafeden okunacak şekilde hazırlanmaları tavsiye olunur. The Ankara Hotel fuaye panolarında sergilenecek olup, sabahtan panolara taklılmaları ve bilimsel programda belirtilen saatlerde posterlerinin başında sunumlarının yapılmaları gerekmektedir

 

Kongrede bildiri (poster ve/veya) sunacak kişi en fazla 2 bildiri ile katılabilir.

Kabul Edilen Bildiri Özetleri, Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi Özel Sayısında yayınlanacaktır. 
TÜRK FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DERGİSİ: TFD bilimsel yayın organı–Emerging Sources Citation Index (ESCI) ,EBSCOhost,  , Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Excerpta Medica (EMBASE), Türkiye Atıf Dizini, ULAKBİM Türk Tıp Dizini

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI
1_Özetler düz metin olarak hazırlanmalı, tablo, resim ve formül içermemelidir. 
2_Özetin ana metin bölümündeki kelime sayısı, 250’yi kesinlikle aşmamalıdır. (türkçe 250 kelime, ingilizce 250 kelime)
3_Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır ve içerikleri birebir aynı olmalıdır. 
4_Bildiri özetleri sırasıyla, BAŞLIK, YAZAR(LAR)IN AÇIK ADLARI, KURUM(LAR) ve ÖZET METNİ bölümlerini içermelidir. 
                a. ÖZET METNİ'nin alt başlıkları: AMAÇ, YÖNTEMLER, SONUÇLAR (p değeri yazılmalıdır) ve TARTIŞMA şeklindedir. 
              b. İngilizce özette yer alan alt başlıklar: PURPOSE, METHODS, RESULTS (p değeri yazılmalıdır) ve CONCLUSION şeklindedir.  İNGİLİZCE başlık özetin başında yer almalıdır. 
5_Başlık ilk harfi büyük olacak şekilde küçük harfler kullanılarak yazılmalıdır. (Ör: Hematopoetik kök hücre transplantasyonu olan erişkin kanser hastaları ile sağlıklı yaşıtlarının kognitif düzeylerinin karşılaştırılması: pilot çalışma) 
6_Yazarların adları açık olarak yazılmalıdır. Soyadı yazılırken büyük harf kullanılmalıdır. Soyadından sonra üst simge rakam kullanılarak çalıştığı kurum belirtilmelidir (Ör: Tülin DÜGER
1)
7_Çalışılan kurumun adresi üst simge olarak rakam ile işaretlenmelidir (Ör: 
1Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara.)